หมึกพิมพ์ (Toner)

วัตถุดิบที่ใช้เพื่อให้เกิดภาพพิมพ์ที่สวยงาม แต่สิ่งที่โรงพิมพ์ของเราได้ให้ความสำคัญมากกว่าความสวยงาม