Standard Box Type

มีกล่องบรรจุภัณฑ์รูปแบบมาตรฐาน ที่มักถูกนำมาใช้งานบ่อยๆ ซึ่งแต่ละแบบมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน