Nalinee Poonbunditkut

คุณภาพเยี่ยม วางใจได้เสมอ มั่นใจได้เรื่องตรงต่อเวลา มีความเชี่ยวชาญเรื่องกล่องอย่างแท้จริง ให้คำปรึกษาดีมาก

คุณนลินี ปูนบัญฑิตย์กุล / บจก.ศิลป์ฟ้าอุตสาหกรรมพลาสติก

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *